Ukryj komunikat X TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej Polityce prywatności
Strona główna Obowiązek informacyjny

 

Polityka prywatności Auto Spektrum

Polityką prywatności informujemy jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie mają Państwo prawa. Pismo służy przekazaniu informacji, o której mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Informacje podane poniżej są bardzo ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

 

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Auto Spektrum Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Powstańców Śląskich 24, 30-570 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000456483 (dalej „AUTO SPEKTRUM ”)

Państwa dane pozyskaliśmy w związku z Państwa korzystaniem z naszych usług jak również zakupu naszych towarów, a także w innych przypadkach kontaktu z AUTO SPEKTRUM np. udziałem w promocjach, wyrażaniem opinii lub uczestniczeniu w programach lojalnościowych. 

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych lub realizacji swoich uprawnień z nim związanych, prosimy o kontakt: Auto Spektrum Sp. z o.o. , al. Powstańców Śląskich 24; 30-570 Kraków lub wysyłając wiadomość do :

Katarzyna Zdeb
iodo1@autospektrum.pl
tel. 504 445 846

adres pocztowy: Auto Spektrum Sp. z o.o.; al. Powstańców Śląskich 24; 30-570 Kraków

Szczegóły na temat wykorzystywania i zabezpieczania Państwa danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie www.autospektrum.pl

Na tej stronie udostępniliśmy dla Państwa wzór wniosku, z którego możecie Pastwo skorzystać w celu realizacji Państwa zapytań oraz uprawnień. Skorzystanie z wzoru wniosku jest dobrowolne.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, realizacja programów lojalnościowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w tym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest niezbędność Państwa danych do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na AUTO SPEKTRUM (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.   

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AUTO SPEKTRUM (art. 6 ust. 1 f RODO):

 • marketing bezpośredni produktów i usług AUTO SPEKTRUM;

 • poprawa jakości sprzedawanych przez AUTO SPEKTRUM towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;

 • wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru;

 • zarządzanie aktywnością na stronach internetowych AUTO SPEKTRUM, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,

 • obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;

 • wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;

 • ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu salonów stacjonarnych oraz terenu wokół  nich,

 • tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja.

W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

 

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. danych podatkowych. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zawarcie.

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • AUTO SPEKTRUM 2 sp. z o.o., Renault Polska sp. z o.o. oraz innym podmiotom powiązanym z AUTO SPEKTRUM;

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym realizację usług serwisowych i pogwarancyjnych, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;

 • podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym, towarzystwom ubezpieczeniowym;    

 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;

 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;    

 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe, niszczącym i archiwizującym dokumenty;

 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

W przypadku gdy dane będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, będą one przechowywane do czasu jej odwołania.

 

PROFILOWANIE

W celach opisanych powyżej, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, czy automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań (np. badać, jaka oferta może Państwu najbardziej odpowiadać). Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

 

PRAWO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ  

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez AUTO SPEKTRUM, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (art. 20 RODO);

 • w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia.

 

Prawo sprzeciwu

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie AUTO SPEKTRUM lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. AUTO SPEKTRUM nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany powyżej niniejszej informacji.

W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

 

SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez AUTO SPEKTRUM danych osobowych.

 

Zmiana 25.05.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 Grupa Auto Spektrum - Twój dealer i serwis Renault, Dacia, Alfa Romeo, Fiat i Jeep w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Podbeskidziu

Renault i Dacia Kraków

al. Powstańców Śląskich 24, 30-570 Kraków 12 423 51 00 Kontakt Jak dojechać

Renault i Dacia Kraków Bielany

ul. Buki 7, 32-060 Kryspinów 12 210 09 40 Kontakt Jak dojechać

Renault i Dacia Rzeszów

Al. Armii Krajowej 82, 35-307 Rzeszów 17 859 15 00 Kontakt Jak dojechać

Renault i Dacia Wieliczka

ul. Niepołomska 26d, 32-020 Wieliczka 12 288 30 00 Kontakt Jak dojechać

Renault i Dacia Tarnów

ul. Ładna 82b, 33-156 Skrzyszów 14 628 45 45 Kontakt Jak dojechać

Alfa Romeo Tarnów

ul. Krakowska 197, 33-100 Tarnów 14 627 23 23 Kontakt Jak dojechać

Fiat Tarnów

ul. Krakowska 197, 33-100 Tarnów 14 627 23 23 Kontakt Jak dojechać

Jeep Tarnów

ul. Krakowska 197, 33-100 Tarnów 14 627 23 23 Kontakt Jak dojechać

Renault i Dacia Nowy Sącz

ul. I Brygady 2, 33-300 Nowy Sącz 18 447 70 00 Kontakt Jak dojechać

Serwis Renault i Dacia Jaworze

ul. Bielska 551, 43-384 Jaworze k/Bielska-Białej 33 817 33 30 Kontakt Jak dojechać

Fiat Jaworze

ul. Bielska 551, 43-384 Jaworze k/Bielska-Białej 33 445 42 78 Kontakt Jak dojechać

Dziękujemy za wysłanie formularza